Język polski nie należy do najłatwiejszych języków, a wręcz przeciwnie, jest uznawany za dość trudny do nauki i do zapamiętywania poprawności niektórych sformułowań. Na oficjalnej liście znajduje się już na drugim miejscu, zaraz po języku chińskim, jeżeli chodzi o aspekt trudności, a problemy mają nie tylko obcokrajowcy uczący się polskiego, lecz także rodzimi użytkownicy. Według danych statystycznych UNESCO, aż 77% Polaków ma problem ze zrozumieniem czytanego tekstu polskiego, a jedynie 2% jest sprawnych językowo. Mimo to język polski nie jest niemożliwy do nauczenia, a łatwość w przyswajaniu nowej wiedzy w obszarze polskiego zależy w dużej mierze od sposobu prowadzenia kursu. Jeżeli jesteś zainteresowana/y nauką języka polskiego, koniecznie sprawdź, z czym będziesz się mierzyć oraz jakie błędy popełniane są najczęściej nawet przez Polaków, którzy posługują się tym językiem od urodzenia.

Przykłady błędów językowych

Błąd językowy, czyli niezamierzone odejście od zasad i obowiązujących norm systemu językowego. Reguły te usankcjonowane są zazwyczaj przez poczucie językowe środowisk, które złożone są z użytkowników ogólnonarodowego języka czy przez zwyczaj językowy. Wszelkie zasady dotyczące poprawności zapisu wyrazów można znaleźć w poradnikach językowych lub w słownikach poprawnej polszczyzny. Do językowych błędów zalicza się różne odstępstwa, na przykład te związane z językiem i lingwistyką, z naruszeniem reguł pragmatycznych, odejściem od preskrypcji językowych, popełnianiem błędów ortograficznych czy interpunkcyjnych. Językowe błędy mogą być zarówno pisemne, jak i werbalne, kiedy osoba posługująca się językiem polskim nie przestrzega norm, przez co komunikat mówiony jest zaburzony, a osoba słuchająca źle odbiera komunikat.

Błędy ortograficzne

Na początku warto zaznaczyć, czym są błędy ortograficzne. Jest to nieprawidłowość w zapisie wyrazu, który jest niezgodny z obowiązującymi normami. Rada Języka Polskiego uznaje podział błędów ortograficznych na rażące i drugorzędne, a podstawą do określenia rodzaju błędu są ortograficzne reguły. Wiele osób ma problem z samym zapamiętaniem reguł, których jest dość sporo, dlatego tyle osób posługujących się językiem polskim często popełnia podobne błędy. Błędy ortograficzne są zaliczane do najczęściej popełnianych błędów przez Polaków i często dotyczą tych samych wyrazów! Najczęściej dotyczą one pisowni łącznej lub rozdzielnej grup wyrazowych (o czym przeczytasz w poniższym akapicie) oraz użycia liter  i dwuznaków u/ó, ż/rz, h/ch.

  • Podstawowymi zasadami jest między innymi pisowni rz w wyrazach, które wymienia się na r, na przykład w słowie rower występuje r, dlatego zmiana nastąpi z użyciem rz, czyli rowerzysta. Kolejną regułą, która mówi o stosowaniu rz, jest używanie dwuznaku po spółgłoskach b, p, d, t, g, k, ch, j, w np. brzeg, brzoza, drzazga, trzon, grzęda, krzak, chrząszcz, spojrzeć. Warto pamiętać, że istnieje kilka wyjątków jak np. bukszpan, kształt, lepszy, nowszy, pszczoła. Również przy przymiotnikach zakończonych na końcówkę -szy, -ejszy, będzie wyglądać to inaczej (najlepszy, najnowszy, ładniejsze).
  • Ż używane jest, gdy w wyrazie, który chcemy zmienić, występują taki eliterki jak i h, z, ź, s. Na przykład: książka – księga, wstęga – wstążka. Ż pisane jest również po literach l, ł, r, n.
  • Zasadą dla stosowania u jest stosowanie jej w zakończeniach rzeczowników, np. podarunek, maluszek, łańcuszek, mamusia. Piszemy je również w czasownikach, które kończą się na -uj, -ujesz.
  • Ó piszemy w wyrazach zakończonych na -ów, np. Tarnów, Julianów, lasów, chłopców, a także tych zakończonych na -ówka, czyli: łamigłówka, pocztówka. Wartym zapamiętania jest także wyraz ósmy, ósemka i wszelkie jego odmiany, których początek zawsze zaczyna się od litery ó.
  • Ch używa się w przypadku, gdy w danym wyrazie występuje wymiana na dwuznak: sz. Na przykład mucha-muszka, trochę-troszkę.

Błędy związane z pisownią wielką lub małą literą

Kolejna zasadą jest reguła dotycząca pisania wielką i małą literą. Wydawać się może, że wiele osób może mieć z tym problem, jednak wystarczy zapamiętać kilka norm regulujących prawidłową pisownię.

  • Wielką literą piszemy: imiona i nazwiska, nazwy własne, przydomki, nazwy mieszkańców terenów geograficznych, nazwy dynastii, nazwy świąt i dni świątecznych, tytuły czasopism i filmów, nazwy nagród, nazwy ulic oraz parków, nazwy urzędów i władz, nazwy kontynentów i wielu, wielu innych.

Aby dokładnie zapamiętać i przyswoić normy oraz reguły, warto skorzystać z lekcji języka polskiego, w którym odpowiednie ćwiczenia i nauka przez rozwiązywanie zadań ułatwi w przyswajalnej nauce wszelkiego rodzaju reguł.

Błędy związane z pisownią łączną lub rozłączną

Jednymi z częściej popełnianymi błędami jest naruszanie zasad łącznej i rozdzielnej pisowni. Najlepszym przykładem jest reguła, iż cząstkę nie zapisuje się razem z rzeczownikami odczasownikowymi, takimi jak: działanie, myślenia. Poprawna pisownia powinna wyglądać: niedziałanie, niemyślenie, podczas gdy wiele osób zapisuje oba wyrazy oddzielnie.

Istnieje grupa wyrazów, której zapis z roku na rok przynosi takie same trudności. Nie tylko obcokrajowcy, lecz i rodzimi użytkownicy języka polskiego mają duży problem z zapamiętaniem poprawnego zapisu, między innymi tych wyrazów i wyrażeń: na pewno, naprawdę, na razie, w ogóle, na co dzień, nie wiem, co najmniej, poza tym, naprzeciwko, z powrotem. Wiele osób tworzy różne kombinacje, niepoprawnie rozdzielając wydarzenia czy błędnie łącząc niektóre z nich, jak na przykład wogóle. Jest to jeden z wielu błędów ortograficznych.

Błędy interpunkcyjne

Błąd interpunkcyjnym, czyli błędne użycie lub pominięcie jednego ze znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, średnia, dwukropka, nawiasu, myślnika, cudzysłowu, wykrzyknika, pytajnika czy wielokropka. Największą trudność sprawia stawianie przecinka w odpowiednim miejscu, a jego użycie zależy od wielu aspektów. Jednak dużym ułatwieniem jest ciche czytanie tekstu i sprawdzanie, w którym miejscu zatrzymujemy się na moment, by rozdzielić zdanie. W dużej mierze jest to kwestia ćwiczeń i praktyki.

Błędy w języku polskim – jak ich unikać?

Błędy w języku polskim zdarzają się na porządku dziennym nie tylko obcokrajowcom, ale także rodzimym użytkownikom. Aby ich unikać, najważniejsza jest praktyka, czyli częsta komunikacja podobnie jak w językach obcych. Im częściej używamy języka, tym lepiej rozumiemy obowiązujące normy i reguły. Jednak dla obcokrajowców może być to dość utrudnione zadanie, by nie uczyć się z błędami. Z tego względu coraz popularniejsze stają się kursy języka polskiego. Nasza firma proponuje najwyższej jakości naukę przez profesjonalistów z kilkuletnim doświadczeniem i ogromną dawką wiedzy. Jeżeli chcesz w przyjemny i zrozumiały sposób nauczyć się polskiego języka, serdecznie zachęcamy do zapisania się na nasz kurs i dołączenia do grona zadowolonych Klientów.

Utworzone przez
Agnieszka Małyska