Wierzymy, że najskuteczniejszą metodą nauki języka obcego jest metoda bezpośrednia. Konsekwencją takiego podejścia jest opracowanie przez nas podręczników START przeznaczonych do nauki na poziomie A0, A1 i A2.

Wypełniają on niszę na rynku podręczników do nauki języka polskiego jako obcego. Pozwalają uczyć osoby początkujące języka polskiego metodą bezpośrednią. Wszystkie części serii przeznaczone są na około 300 godzin nauki.
Jesteśmy autorkami serii, ale też doświadczonymi lektorkami, trenerkami i założycielkami szkoły języka polskiego dla obcokrajowców KLUB DIALOGU. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z obcokrajowcami i lektorami gwarantuje metodyczny i merytoryczny poziom materiałów z serii START.

NOWY START 1
Ukazało się trzecie wydanie podręcznika START 1 – poprawione i uzupełnione.
Pozostajemy wierne metodzie bezpośredniej, tworząc jeszcze skuteczniejszy materiał.
Główne zmiany to:
1. Nowoczesna szata graficzna
Idąc wraz z duchem czasu, postanowiłyśmy odświeżyć szatę graficzną STARTu 1. Nowy układ pozwolił uzyskać większą przejrzystość materiału, praca z podręcznikiem pozostaje intuicyjna, a z perspektywy studenta wygodna.
2. Dodatkowe ćwiczenia rozwijające sprawność pisania
Mając w świadomości główne potrzeby studenta rozpoczynającego naukę języka obcego, nadal koncentrujemy się na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych, ale wprowadzamy ćwiczenia pozwalające uczniowi rozwijać sprawność pisania.
3. Materiały autentyczne
Rozbudowujemy materiał o przykłady prawdziwych dokumentów, z którymi uczeń może zetknąć się w rzeczywistości, aby zachęcić go do otwarcia na komunikację w języku polskim już na wczesnym etapie nauki.
4. Nowe rozdziały
W wyniku dogłębnej analizy materiału oraz realnych potrzeb cudzoziemców uczących się naszego języka, zdecydowałyśmy o wprowadzeniu niewielkich zmian w strukturze rozdziałów. Uznałyśmy, iż na początkowym etapie nauki, potrzeby komunikacyjne studentów koncentrują się wokół sfery zawodowej i publicznej. Z tego powodu lekcję 8 poświęconą rodzinie przeniosłyśmy do podręcznika START 2, gdzie na poziomie A1 uczeń poszerza zakres tematyczny swoich wypowiedzi, a jego kompetencja językowa wzrasta. Rozbudowałyśmy materiał o lekcję poświęconą tematyce instytucji kultury, organizacji czasu wolnego i wyjazdów weekendowych.
5. Odświeżenie materiału audio
Zrewidowałyśmy jakość nagrań, a mając na uwadze komfort pracy studenta, zdecydowałyśmy o zmianie tempa niektórych plików.

Materiały do pobrania:

Podręczniki z serii START dostępne w sprzedaży!

start-ksiazki

Seria START to trzy podręczniki do nauki języka polskiego dla początkujących, zakładające pracę metodą bezpośrednią już od pierwszej lekcji w celu zachęcenia uczniów do pełnego otwarcia się na komunikację w języku polskim.

Podręczniki z serii START:

  • START

Podręczniki z serii START są tak skonstruowane, by uczeń w sposób skuteczny i przyjemny przyswajał kolejne sprawności językowe: słuchanie, rozumienie, mówienie, czytanie oraz pisanie, traktując je jednak w sposób odpowiadający swoim potrzebom na podstawowym etapie nauki. Od początku wprowadzają ważne sprawności komunikacyjne, traktując gramatykę w sposób pomocniczy. Przejrzysta budowa podręczników pozwala skupić się na najważniejszych problemach, bogaty wybór ćwiczeń gwarantuje dokładne utrwalenie sprawności językowych, a rozdziały podsumowujące pozwalają usystematyzować dotychczasowe wiadomości.

  • MATERIAŁ AUDIO

Podręcznikom towarzyszy materiał audio, który pomaga uczniowi oswoić się z językiem w naturalnych sytuacjach jego użycia i rozwija kompetencję rozumienia języka mówionego.

  • ZESZYT LEKTORA

Zasady pracy z podręcznikami według metody KLUBU DIALOGU zostały ujęte w Zeszytach Lektora zawierających dodatkowo wybór gier do wykorzystania w odpowiednim momencie pracy z podręcznikiem, testy sprawdzające stopień przyswojenia materiału oraz transkrypcję nagrań.

Metoda podręczników z serii START:

Zróżnicowanie metod nauczania języków opiera się na czterech głównych elementach: roli języka ojczystego, stosunku do nauczania gramatyki, przyjętych zasadach nauczania oraz stosowanych technikach nauczania.

Tworząc metodę stosowaną w naszej szkole i opracowując powiązany z nią podręcznik, inspirowałyśmy się naturalnie najbardziej spopularyzowanymi metodami nauczania, przyjmując z nich te elementy, które okazały się najskuteczniejsze w pracy z cudzoziemcami rozpoczynającymi naukę języka polskiego od zera.

Metoda przyjęta w podręcznikach START zakłada:
- wyeliminowanie języka ojczystego ucznia,
- precyzyjny dobór materiału i staranne jego uszeregowanie,
- wykorzystanie kontekstu jako pomocy w zrozumieniu wypowiedzi,
- rezygnację z komentarzy gramatycznych i językowej analizy materiału,
- ekspozycję na działanie danych językowych służącą samodzielnemu odkrywaniu reguł,
- wielokrotne powtarzanie w celu wyrobienia nawyku językowego,
- wyeliminowanie stresu towarzyszącego nauce i tworzenie komfortowych warunków
do efektywnej nauki.

Przyjęłyśmy również zasadę, że zadaniem lektora nie jest sama prezentacja struktur języka, lecz takie przeprowadzenie lekcji, aby nauczyć danego materiału i utrwalić wszystkie wprowadzane konstrukcje. Jesteśmy przekonane, że podręczniki START zapewniają lektorom pełen komfort pracy i pozwalają w sposób efektywny nauczyć języka polskiego na poziomie A1 i A2.

Odbiorcy podręcznika:

Podręcznik START 1 przeznaczony jest do nauki osób dorosłych. Doświadczenie w pracy z cudzoziemcami pozwoliło nam sformułować wnioski dotyczące ich potrzeb i oczekiwań wobec kursów języka polskiego zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i merytorycznym.

Najczęstsze postulaty to:
• maksymalna orientacja na rzeczywiste potrzeby komunikacyjne,
• dobór materiału leksykalnego i gramatycznego dostosowany do potrzeb i możliwości
na najniższym poziomie zaawansowania,
• systematyczny rozwój wszystkich sprawności,
• dostateczna liczba ćwiczeń dla poszczególnych sprawności,
• intensywny trening fonetyczny,
• potrzeba nauki w oparciu o jeden kompletny materiał.

Warto podkreślić, że dobrze skonstruowany podręcznik ułatwia pracę także nauczycielowi, oszczędza jego czas i pozwala urozmaicić prowadzone lekcje.

Wracając do odbiorców podręcznika – pisząc go dla osób dorosłych, wzięłyśmy pod uwagę dobrodziejstwa i trudności wiążące się z takimi studentami. Naszym zdaniem tym, co charakteryzuje dorosłych, jest przede wszystkim silna motywacja do nauki języka, która z jednej strony pozytywnie wpływa na sam proces nauki, z drugiej jednak jest dodatkowym obciążeniem dla nauczyciela, który musi dołożyć wszelkich starań, aby nie tylko jej nie zaprzepaścić, lecz także w miarę możliwości ją zwiększać. Mając to na uwadze, starałyśmy się, po pierwsze, bardzo starannie ułożyć materiał i stopniować trudności tak, aby opanowanie kolejnych partii było łatwe i przynosiło gratyfikację w formie bardzo konkretnych sprawności komunikacyjnych; po drugie, w miarę możliwości ułatwiałyśmy uczniom samodzielne odkrywanie reguł rządzących językiem. Te dwa zabiegi przyczyniły się do tego, że satysfakcja z nauki języka i motywacja w trakcie kursu są utrzymywane na wysokim poziomie.

Jesteśmy świadome, że obok korzyści z nauczania dorosłych istnieje niestety również wiele trudności i przeszkód, które musiałyśmy wziąć pod uwagę, konstruując nasz materiał. Są to między innymi: nieregularność uczestnictwa w zajęciach, brak czasu na naukę własną, utrwalone przyzwyczajenia, określone oczekiwania odnośnie technik nauczania, obawa przed śmiesznością i lęk przed krytyką. Jak próbujemy temu zaradzić? Przede wszystkim proponujemy wiele ćwiczeń automatyzujących, umożliwiających dokładne opanowanie zarówno słownictwa, jak i każdej nowej konstrukcji – dzieje się to na lekcji, pod kontrolą nauczyciela. Poza tym w Zeszycie Lektora znajdują się uzupełniające gry i ćwiczenia dopasowane do konkretnych lekcji, dwie duże sekcje powtórzeniowe oraz dwa testy. Jeśli chodzi o opanowanie lęku przed używaniem języka, podobnie jak w kwestii utrzymywania wysokiej motywacji do nauki, kluczowe wydaje się nam staranne stopniowanie trudności i stwarzanie sytuacji, w których uczeń jest w stanie odkryć regułę rządzącą językiem oraz zastosować zdobyte umiejętności, budując samodzielnie strukturę analogiczną do poznanej na lekcji, wypełnioną własnymi treściami, co buduje poczucie sukcesu w nauce.

Wprowadzanie zagadnień gramatycznych
Wprowadzając nowe struktury językowe, staramy się robić to według ustalonego schematu, złożonego z następujących etapów: kontekstualizacji, prezentacji, samodzielnego odkrywania reguł, automatyzacji, testowania oraz posługiwania się osobistymi przykładami.

Ćwiczenia automatyzujące

Aby wykształcić u studenta nawykowe opanowanie tworzenia danej struktury i manipulowania nią, zarówno w podręczniku, jak i w Zeszycie Lektora proponujemy duży wybór prostych ćwiczeń automatyzujących, które lokalizujemy między wprowadzeniem materiału a samodzielnym ćwiczeniem. Chodzi tu o ćwiczenie poszczególnych struktur składniowych i fleksyjnych, które polega na ciągłym powtarzaniu tego samego wzorca i wypełnianiu go za każdym razem inną treścią leksykalną. Ważne jest to, że w czasie takich ćwiczeń jednocześnie ćwiczymy i kontrolujemy – nauczyciel kładzie duży nacisk na poprawność wypowiedzi studenta, poprawiając starannie wszystkie pojawiające się błędy.

Ćwiczenia kontrastujące

Trudniejszym etapem jest wykonanie ćwiczeń kontrastujących – uczeń jest zmuszony do dokonania wyboru między ćwiczoną strukturą a jakąś inną lub kilkoma innymi, uprzednio już wyćwiczonymi, z którymi można ją najłatwiej pomylić. Zadanie tego rodzaju spełnia bardzo ważną funkcję, bo służy powracaniu do przećwiczonego materiału, a zarazem stanowi uzupełnienie procesu przyswajania nowej konstrukcji. Ćwiczenie jakiegoś elementu w izolacji nie jest tak ważne, jak ćwiczenie tego samego elementu poprzez zestawienie go z innymi i zmuszenie ucznia do dokonania wyboru.

Materiały audio
Podstawą doboru materiałów audio jest praktyczny charakter ćwiczeń na rozumienie ze słuchu.
Przygotowując materiały audio, przyjęłyśmy następujące założenia:
• poziom materiałów jest adekwatny do poziomu nauki,
• słuchanie ma charakter selektywny,
• zadania ucznia zostają bardzo dokładnie określone przed rozpoczęciem słuchania,
• sprawdzając rozumienie ze słuchu, koncentrujemy się tylko na tej umiejętności,
• rezygnujemy z globalnego tłumaczenia i wyjaśniania materiału.
Stosujemy zróżnicowane techniki rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu: wprowadzamy ćwiczenia poprzedzające słuchanie, ćwiczenia towarzyszące i następujące po usłyszeniu tekstu, maksymalnie oswajając ucznia z tekstem słuchanym.

Podręczniki START jako podręczniki kursowe:

Kompletność umiejętności i sprawności językowych
Rozwój wymowy, pisowni, słownictwa, gramatyki
Rozwój mówienia, rozumienia, czytania i pisania
Możliwość powtarzania, utrwalania, kontroli i oceny materiału i sprawności

Przydatność w nauce własnej ucznia
Praca domowa, samodzielne powtórki, samodzielna praca w przypadku nieobecności na kursie grupowym – atrakcyjna szata vs. przejrzystość, dodatkowe ćwiczenia, klucz, transkrypcja.

Łatwość stosowania przez nauczyciela
Książka nauczyciela, materiały audio, testy, dodatkowe ćwiczenia, praktyczne rozplanowanie podręcznika, krótkie jednostki lub moduły, urozmaicone ćwiczenia

Podsumowanie

Od samego początku stosowania podręczników z serii START obserwujemy ich wysoką efektywność. Starannie badamy wyniki osiągane przez studentów, ich zadowolenie oraz satysfakcję lektorów pracujących naszą metodą. Za pomocą formularzy ewaluacyjnych regularnie sprawdzamy opinie lektorów na temat pracy z podręcznikami i widzimy, że sprawdzają się one na najniższym poziomie zaawansowania. Lektorzy stosujący nasz podręcznik podkreślają komfort pracy, który wynika z kompleksowości naszej oferty – podręczniki, materiały audio, testy, gry, dodatkowe ćwiczenia i stała pomoc metodyczna oraz regularne szkolenia.

Podręczniki START okazały się odpowiedzią na potrzeby rynku i klientów zainteresowanych nauką polskiego. Studenci cenią sobie systematyczne wprowadzanie nowych zagadnień komunikacyjnych, dzięki czemu po każdych zajęciach mają poczucie, że nauczyli się czegoś nowego, co mogą wykorzystać w życiu codziennym. Niezwykle ważną rolę odgrywa tutaj konstrukcja podręcznika, który systematyzuje wiedzę i nie zarzuca ucznia niepotrzebnymi zagadnieniami gramatycznymi. Jego przejrzysta budowa pozwala skupić się na najważniejszych problemach, a rozdziały podsumowujące dają możliwość usystematyzowania dotychczasowych wiadomości.

Dwa testy przeprowadzane w trakcie nauki pozwalają ocenić postępy ucznia i są dla niego impulsem do pogłębiania wiedzy, a także miernikiem zdobytych umiejętności.