START Agnieszka Małyska w terminie 1.09.2017-19.04.2018 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Doradztwo w zakresie opracowania mobilnej aplikacji do nauki języka polskiego

jako obcego dla firmy START Agnieszka Małyska

 

 

Cele projektu:

Celem projektu jest ocena zasadności wdrożenia aplikacji mobilnej do nauki języka polskiego jako obcego poprzez analizę rynku i analizę konkurencji, określenie parametrów technologicznych, mapowanie procesów i stworzenie strategii marketingowej.

 

 

Planowane efekty:

Usługi realizowane w ramach projektu odpowiadają na bieżące potrzeby rozwojowe Wnioskodawcy, a ich rezultaty pozwolą na wprowadzenie zmian w przedsiębiorstwie w celu wejścia na nowe rynki zbytu, a przez to prowadzenia działalności eksportowej, ze względu na dywersyfikację źródeł dochodu. Aplikacja po jej tworzeniu nie będzie generowała znaczących kosztów, co wpłynie na zwiększenie efektywności kosztowej działalności przedsiębiorstwa. Poszerzenie oferty przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowego produktu pozwoli przedsiębiorstwu na skierowanie oferty do nowych klientów. Wprowadzenie aplikacji mobilnej pozwoli także na zmniejszenie zjawiska sezonowości sprzedaży, które jest widoczne w przedsiębiorstwie w chwili obecnej. Obserwując zapotrzebowanie rynkowe, szczególnie zaspokajane w oparciu o najnowsze technologie, kolejnym krokiem rozwoju przedsiębiorstwa jest stworzenie aplikacji do nauki języka polskiego jako obcego. Za tym przedsięwzięciem przemawia fakt, że konkurencja na rynku nauki języka polskiego jest niewielka, z racji jego niewielkiej globalnej popularności, jednak firma START Agnieszka Małyska, przez fakt bycia twórcą podręczników do nauki języka polskiego, które są dystrybuowane także poza granicami kraju, ma zbudowaną sieć kontaktów, która właściwie wykorzystana może stworzyć istotną przewagę konkurencyjną i dotrzeć do wielu potencjalnych odbiorców.

 

Wartość projektu:

140 835,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

107 969,40 PLN