Start 3. Higher Beginner Polish. Seria do nauki języka polskiego Kamili Dembińskiej i Agnieszki Małyski

 

Publikacja Kamili Dembińskiej i Agnieszki Małyski to kolejna, trzecia część podręcznika z serii Start. Poprzedza ją Start 1. Survival Polish oraz Start 2. Beginner Polish.

Seria Start zakłada pracę metodą bezpośrednią już od pierwszej lekcji. Zachęca w ten sposób uczniów do pełnego otwarcia się na komunikację w języku polskim. Wewnątrz okładki podręcznika Autorki prezentują poszczególne poziomy biegłości językowej z przyporządkowanymi do nich częściami podręcznika. Uwzględnione są : stopień zaawansowania, poziom, poziom wg standardów europejskich. To bardzo ważna informacja zarówno dla nauczycieli, jak i studentów, którzy, rozpoczynając naukę języka polskiego z podręcznikami

Start, mają gwarancję kontynuacji materiału.

Dodatkowe elementy serii Start to Zeszyt ćwiczeń oraz Zeszyt Lektora. W Zeszycie Lektora ujęte zostały zasady pracy z podręcznikiem. Ponadto można tam znaleźć wybór gier do wykorzystania w odpowiednim momencie pracy z podręcznikiem, testy sprawdzające stopień przyswojenia materiału, Intensywny Trening Fonetyczny oraz transkrypcję nagrań.

Start 3 (podobnie jak Start 1 i Start 2) składa się z 10 jednostek, które w zależności od potrzeb i umiejętności studentów mogą być podzielone na mniejsze części. Zawiera 144 strony, około 510 słów i przeznaczony jest na 120 godzin lekcyjnych. Dla porównania Start 1 ma 132 strony, około 540 słów i przewidziany jest na 60 godzin lekcyjnych, a Start 2 – 150 stron, około 350 słów i jest to materiał na 120 godzin lekcyjnych, podobnie jak trzecia część serii. Podręcznikom towarzyszy materiał audio, który pomaga uczniowi oswoić się z językiem w naturalnych sytuacjach jego użycia, rozwija kompetencję rozumienia języka mówionego, a także oswaja z melodią i akcentem. Podstawą doboru materiałów audio jest praktyczny charakter ćwiczeń na rozumienie ze słuchu. Autorki, przygotowując materiały audio, kierowały się następującymi zasadami: poziom materiałów jest adekwatny do poziomu nauki, słuchanie ma charakter selektywny, zadania ucznia zostają bardzo dokładnie określone przed rozpoczęciem słuchania, sprawdzanie rozumienia ze słuchu jest skoncentrowane wyłącznie na tej umiejętności, wyjaśnianie materiału nie jest priorytetowe i w miarę możliwości pomijane. W materiale audio zastosowane zostały różne  techniki rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu: ćwiczenia poprzedzające słuchanie, ćwiczenia towarzyszące i następujące po usłyszeniu tekstu.

Poszczególne tematy podręcznika Start 3 dotyczą sytuacji komunikacyjnych odpowiednio dostosowanych do poziomu językowego, odzwierciedlają rzeczywiste użycie języka oraz umiejętnie wprowadzają zagadnienia gramatyczne. W każdym rozdziale systematycznie rozwijane są umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania. Spis treści zawiera szczegółową prezentację materiału według następujących kategorii: Słownictwo, Słuchanie, Komunikacja, Gramatyka, Czytanie, Pisanie, materiały autentyczne, Fonetyka. Wszystkie rozdziały są skonstruowane według jednego schematu, co ułatwia pracę lektorom i uczniom. Każda jednostka tematyczna: 1. Co za dzień!, 2. Jak ty wyglądasz?!, 3. Polak potrafi!, 4. Kto się czubi, ten się lubi!, 5. Mam tyle na głowie!, 6. Małe dzieci, mały kłopot…, 7. Elżbieta wraca do pracy, 8. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej!, 9. Kto nie lubi podróżować?!, 10. Święta, święta i po świętach! ma właściwie identyczny układ. Rozpoczyna się od wysłuchania nagrania zwrotów i słownictwa, co jest bardzo dobrym wstępem do dalszej pracy. Leksyka wprowadzana na początku jest konsekwentnie wykorzystywana w monologach, dialogach, konstrukcjach i ćwiczeniach leksykalno-gramatycznych.  Istotne zagadnienia gramatyczne ujęte są w wyraźnie podkreślone graficznie tabele, co ułatwia uczącemu się w drodze dedukcji zrozumieć wprowadzaną regułę bez podpowiedzi lektora. Zaraz potem następują ćwiczenia, które mają na celu utrwalenie i zautomatyzowanie reguł gramatycznych. Bardzo cenne są obecne w każdej lekcji materiały autentyczne, np. formularz zgłoszeniowy, ankieta personalna, biografia Fryderyka Chopina, tekst Single w Europie, ogłoszenie o pracy dla niani, artykuł o pracy zdalnej, strona internetowa pracowni architektonicznej, folder informacyjny ZOO czy kartka z życzeniami świątecznymi i urodzinowymi. Materiały autentyczne zwiększają satysfakcję ucznia; jest on w stanie odczytywać i być może częściowo konstruować teksty kultury. Ponadto wzmacniają motywację do dalszej nauki.

Przedostatnia część lekcji to zawsze zestaw ćwiczeń fonetycznych, które służą nauce wymowy  zbitek głosek: kt, , tr, st, prz, pr, sf, brz, prz, fcz, ś, a także Intensywny Trening Fonetyczny. Każda jednostka kończy się słowniczkiem, który zbiera w kolejności alfabetycznej leksykę danego rozdziału. Przejrzysta forma graficzna słowniczka zachęca uczących się do tłumaczenia i zapisywania poszczególnych słów na ich język; jest przeznaczone na to miejsce. Niewątpliwą zaletą jest rezygnacja z objaśnień gramatycznych i poleceń na rzecz bardzo czytelnych symboli graficznych, co ułatwia pracę w grupie wielojęzycznej i pozwala uczącym się na wyeliminowanie języka ojczystego na korzyść komunikacji w języku polskim.

Podręcznik porusza również zagadnienia kulturoznawcze, które powinny być nieodzownym elementem każdej publikacji dydaktycznej. Tematy kulturoznawcze, które pojawiły się w poszczególnych jednostkach tematycznych, to: Fryderyk Chopin i jego biografia, stereotypy dotyczące przedstawicieli poszczególnych narodowości, imieniny, urodziny, ślub i wesele, system edukacji w Polsce, sytuacja na rynku pracy, najpiękniejsze miejsca w Polsce

(Kazimierz Dolny, Gdańsk, Hel, Lublin, Wigry, Puszcza Białowieska itd.), tradycje świąteczne i inne. Do tematów kulturoznawczych z pewnością zaliczyć można tytuły niektórych jednostek tematycznych, np. Polak potrafi; Małe dzieci, mały kłopot…; Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej; Święta, święta i po świętach.

Seria podręczników Start przeznaczona jest do nauki osób dorosłych. Autorki wzięły pod uwagę dobrodziejstwa i trudności wiążące się z takim studentami. To, co charakteryzuje dorosłych, to przede wszystkim silna motywacja do nauki języka. Motywacja bardzo pozytywnie wpływa na proces nauki języka. Z drugiej jednak strony jest w pewnym sensie dodatkowym obciążeniem dla nauczyciela, który musi dołożyć wszelkich starań, aby uczeń owej motywacji nie stracił. Autorki, biorąc pod uwagę ten fakt, starały się bardzo starannie ułożyć materiał i stopniować trudności tak, aby opanowanie kolejnych partii było przystępne oraz przynosiło efekty w formie bardzo konkretnych sprawności komunikacyjnych. Ponadto Autorki dołożyły wszelkich starań, aby uczniowie mogli, w miarę możliwości, sami odkrywać reguły rządzące językiem polskim. Dzięki temu uczeń i lektor korzystający z podręczników Start mają gwarancję, że satysfakcja z nauki języka i motywacja w trakcie kursu są utrzymane na wysokim poziomie. Niestety, z dorosłym studentem wiąże się też wiele trudności i przeszkód. Są nimi m.in.: nieregularność uczestnictwa w zajęciach, brak czasu na naukę własną, utrwalone przyzwyczajenia, określone oczekiwania odnośnie technik nauczania, jak również pewne blokady natury psychologicznej, np. obawa przed śmiesznością oraz lęk przed krytyką. Autorki postarały się wyjść naprzeciw tym trudnościom, proponując wiele ćwiczeń automatyzujących, umożliwiających dokładne opanowanie słownictwa i każdej nowej konstrukcji, a także stwarzanie sytuacji, w których uczeń jest w stanie zastosować zdobyte umiejętności, budując samodzielnie strukturę analogiczną do poznanej na lekcji, wypełnioną własnymi treściami. Ten zabieg doskonale buduje poczucie sukcesu w nauce i przenosi ciężar nauki na sytuację lekcyjną.

W ten sposób nauczyciel ma większą kontrolę nad przyswajaniem przez ucznia materiału i jego postępami. Dodatkowo rezygnacja z komentarzy gramatycznych i analizy materiału językowego oraz wielokrotne powtarzanie w celu wyrobienia nawyku językowego eliminuje stres i wywołuje pozytywne reakcje. Zarówno lektor, jak i uczeń powinni mieć świadomość, że na kursie językowym gramatyka nie stanowi celu samego w sobie, ale służy nadrzędnemu celowi, jakim jest komunikacja.

Dużą zaletą serii podręczników Start jest Intensywny Trening Fonetyczny – wymowa to umiejętność, której poświęca się dużo czasu i uwagi na poziomach początkujących, dlatego konsekwentnie powtarzany przy każdym rozdziale trening jest bardzo dobrym rozwiązaniem metodycznym. Dodatkowym argumentem za słusznością wprowadzenia stałego elementu lekcji tego typu jest fakt, iż poprawna wymowa jest warunkiem do bycia zrozumianym. Ponadto  dzięki logicznie i precyzyjnie skonstruowanym ćwiczeniom nauka wymowy to jednocześnie nauka słownictwa i struktur gramatycznych. Na końcu wszystkich jednostek zamieszczono listę słów z ostatniej lekcji, co zachęca uczących się do systematycznej i uporządkowanej pracy oraz przygotowywania materiałów do powtórek. Podręczniki z serii Start są tak skonstruowane, by uczeń w sposób skuteczny i przyjemny przyswajał kolejne sprawności językowe: słuchanie, rozumienie, mówienie, czytanie oraz pisanie, traktując je jednak w sposób odpowiadający swoim potrzebom na podstawowym etapie nauki. Od początku wprowadzają ważne sprawności komunikacyjne, traktując gramatykę w sposób pomocniczy. Przejrzysta budowa podręczników pozwala skupić się na najważniejszych problemach, bogaty wybór ćwiczeń gwarantuje dokładne utrwalenie sprawności językowych, a rozdziały podsumowujące pozwalają usystematyzować dotychczasowe wiadomości.

Autorki serii Start bardzo precyzyjnie sformułowały metodę przyjętą w swoich materiałach. Zakłada ona:

  • wyeliminowanie języka ojczystego ucznia;
  • precyzyjny dobór materiału i staranne jego uszeregowanie;
  • wykorzystanie kontekstu jako pomocy w zrozumieniu wypowiedzi;
  • rezygnację z komentarzy gramatycznych i metajęzykowej analizy materiału;
  • ekspozycję na działanie danych językowych służącą samodzielnemu odkrywaniu reguł;
  • wielokrotne powtarzanie w celu wyrobienia nawyku językowego;
  • wyeliminowanie stresu towarzyszącego nauce i tworzenie komfortowych warunków do efektywnej nauki[1].

Podręcznik Start 3, podobnie jak jego poprzednie części, stanowi odpowiedź na potrzeby rynku i klientów zainteresowanych nauką polskiego. Jego przejrzysta konstrukcja oraz  konsekwentnie prowadzona uporządkowana struktura każdej jednostki organizują wiedzę i pozwalają skoncentrować się na najważniejszych zagadnieniach. Rozdziały podsumowujące dają możliwość usystematyzowania dotychczasowych wiadomości, a testy przeprowadzone w trakcie nauki pozwalają ocenić postępy uczących się. Są także impulsem do dalszego pogłębiania wiedzy, a także miernikiem zdobytych umiejętności. Podręcznik zawiera materiał, za pomocą którego  można rozwijać wszelkie sprawności językowe: wymowę, pisownię, leksykę, gramatykę, mówienie, rozumienie, czytanie oraz pisanie. Jest również przydatny w nauce własnej ucznia: zawiera ćwiczenia mogące być pracą domową, samodzielne powtórki, dodatkowe ćwiczenia, klucz oraz transkrypcje. Jest również bardzo przyjazny dla nauczyciela, który może wesprzeć się Zeszytem Lektora, materiałami audio, testami, dodatkowymi ćwiczeniami. To, co ułatwić może pracę, to także praktyczne rozplanowanie podręcznika oraz krótkie moduły lekcyjne. Praca z serią podręczników Start to komfort zarówno dla lektora, jak i, przede wszystkim, ucznia.

Z całą pewnością można stwierdzić, że seria podręczników Start pozwala w sposób efektywny nauczyć się języka polskiego na poziomie A1 i A2.

Bibliografia

 

Dembińska K., Małyska A., 2017, Start 1 Survival Polish. Seria do nauki języka polskiego, Warszawa.

Dembińska K., Małyska A., 2013, Start 2 Beginner Polish. Seria do nauki języka polskiego, Warszawa.

Dembińska K., Małyska A., 2017, Start 3 Higher Beginner Polish. Seria do nauki języka polskiego, Warszawa. https://startpolish.pl

Start 1 to podręcznik przeznaczony do nauki języka polskiego na poziomie A0. Książka zawiera 10 tematycznych lekcji i 2 lekcje powtórzeniowe. Na początku warto zwrócić uwagę na kolejność i dobór tematów. Jest ona inna niż w większości podręczników, co jest jego atutem. Po pierwszej lekcji, standardowo dotyczącej formuł powitalnych i pożegnalnych, przedstawiania się, pytania się o samopoczucie i wyrażanie go itd., kolejne lekcje ogniskują wokół konkretnych, typowych i codziennych sytuacji komunikacyjnych (np. pytanie o zawód, zamawianie jedzenia, zakupy w sklepie). Niewątpliwie są to zagadnienia, których znajomość przyda się dość szybko. Dzięki takiemu a nie innemu układowi podręcznika, kursanci są w stanie (już od bardzo wczesnego etapu nauki) podejmować próby mówienia w języku polskim poza klasą.
Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że nastawienie na komunikację było celem, jaki przyświecał autorkom podręcznika. Niezbędne i najważniejsze wyrażenia i zwroty są zawsze prezentowane w dialogach sytuacyjnych. Co więcej, kluczowe sformułowania pojawiają się kilkakrotnie w dialogach, a także są umieszczane w odpowiednich ramkach. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest  automatyczne zapamiętanie istotnych, podstawowych (dla danego zagadnienia) konstrukcji. Ponadto, taki „chwyt” sprawia, że komentarz gramatyczny może zostać sprowadzony do niezbędnego minimum.
Jak już zauważono powyżej, gramatyka jest podporządkowana komunikacji i przemycana przy okazji scenek dialogowych. Brak obszernych i skomplikowanych tabel z koniugacjami czy końcówkami fleksyjnymi koncentruje uwagę ucznia na mówieniu a nie na gramatyce. Tym samym gramatyka języka polskiego, która zazwyczaj spędza sen z powiek naszym kursantom, okazuje się łatwa i przyjemna. Dzieje się tak również dlatego, że prezentowany materiał gramatyczny został dobrze dobrany przez autorki podręcznika. W książce pojawiają się formy regularne, a wyjątki lub  formy nieregularne pojawiają się tylko tam, gdzie jest to nieuniknione (np. formy złote/ złotych, grosze/ gorszy czy lata/ lat).
Kolejnym atutem podręcznika jest zwrócenie uwagi na fonetykę. Ten aspekt nauczania jest niezwykle ważny (szczególnie na początku nauki danego języka). Zaproponowany w podręczniku zestaw samogłosek jest dobry. Moim zdaniem należałoby jedynie do niego włączyć głoski ś i ć, które również sprawiają trudności osobom uczącym się języka polskiego.
Do podręcznika dołączona jest także płyta CD. Wymowa lektorów nie budzi zastrzeżeń. Jest ona poprawna i zawsze staranna. Jedynym minusem (w moim odczuciu) jest czasami zbyt szybkie tempo mówienia, szczególnie podczas pierwszych nagrań.
Za minus podręcznika można też uznać fakt, że nie nadaje się on do samodzielnej nauki. Praca z podręcznikiem wymaga stałego nadzoru lektora.
Mimo to oceniam podręcznik jako ciekawy i bardzo dobrze przygotowany pod względem merytorycznym. Na polskim rynku wydawniczym jest niewiele publikacji dla poziomu A0, dlatego też podręcznik Klubu dialogu świetnie wypełnia tę lukę.

Ogromnie dziekuję za to, że dzięki  podręcznikowi START odzyskałam ochotę i zapał do pracy z moimi  studentami.
START jest rewelacyjny pod każdym względem. Zarówno ja, jak i moi studenci  – jesteśmy wręcz  zachwyceni pracą z tą książka!
Może warto byłoby pomyśleć o możliwosci dystrybucji podręcznika na terenie Niemiec?! Ja już teraz gorąco go polecam wszystkim zainteresowanym nauką języka polskiego!

Po pierwszym pobieżnym przejrzeniu podręcznika zwróciłam uwagę na jego dużą estetykę, klarowność i przejrzystość – jest kolorowy, wyrazisty i zachęca, by z niego korzystać. Podoba mi się odwołanie do naturalnych sytuacji komunikacyjnych, w jakich znajduje się uczący, internacjonalne słownictwo, które daje poczucie, że już coś w tym języku nie jest obce. Myślę, że dobrym pomysłem dla ucznia jest słowniczek po każdej lekcji. Szczególnie spodobały mi się ćwiczenie wymowy w każdej jednostce lekcyjnej, bo tego jakoś brakowało w innych pomocach do nauki polskiego, a jest to bardzo potrzebne, by obcokrajowiec zaczął odróżniać podobne, czasem dla niego nierozpoznawalne ze słuchu głoski. Fajne są ćwiczenia prowokujące od początku do samodzielnego układania zdań. Na pierwszy rzut oka brakiem wydało mi się ograniczenie koniugacji do liczby pojedynczej, ale teraz myślę, że na poziomie A 0 jest to wystarczające i pozwala szybciej przełamać barierę językową, nie zmuszając do poznawania od razu tak wielu końcówek. Wiadomo, że na początku mówi się głównie w 1,2 i 3 osobie liczby pojedynczej.

Obecnie podręcznik ten jest testowany przez moją uczennicę, która zaczęła przygodę z polszczyzną w końcu listopada ubiegłego roku. Służy jej do powtórek i jest dla niej łatwy, ale przydatny.

Podręcznik do nauki języka polskiego Start 2 jest jedną z najciekawszych publikacji tego typu na rynku i niewątpliwie stanowi znakomitą propozycję dydaktyczną dla każdego lektora pracującego
z cudzoziemcami. Przejrzysty jest układ treści podzielony na dziesięć jednostek tematycznych oraz dwie dodatkowe części służące powtórzeniu i utrwaleniu omawianego na zajęciach materiału.
W podręczniku zgromadzonych zostało wiele ciekawych ćwiczeń służących przyswojeniu prawidłowej odmiany poszczególnych części mowy. Szczególnie trafne jest wyodrębnianie innym kolorem zaimków przy koniugacji, pozwalające w naturalny sposób utrwalać same formy gramatyczne czasowników w poszczególnych osobach.
Przemyślany jest również sposób automatyzowania prawidłowych nawyków posługiwania się językiem polskim, zarówno w obszarze ćwiczeń związanych z nauką prawidłowej wymowy, jak również w czasie przyswajania odmiany czasowników i zaimków oraz przydatnych w komunikacji konstrukcji składniowych.
Na pewno na zajęciach cenne będą ćwiczenia polegające na prawidłowym rozróżnianiu par głosek takich jak: d-dz, dz-dzi, dzi-dż, rz-sz, ci-si-zi, sz-cz. Zaproponowany układ treści pozwala na zajęciach ćwiczyć wszystkie kluczowe umiejętności związane z mówieniem, czytaniem, pisaniem oraz rozumieniem tekstów pisanych i mówionych. Kształceniu tej ostatniej sprawności służy dołączona do książki płyta CD zawierająca bogaty materiał audio uatrakcyjniający każde zajęcia.
Jeszcze ciekawszym rozwiązaniem jest wydanie w formie elektronicznej Zeszytu lektora, umożliwiające przygotowanie na zajęcia dla wszystkich uczestników kursu językowego odpowiedniego zestawu rozsypanek wyrazowych i innych ćwiczeń wprowadzających bardziej interaktywne metody nauczania urozmaicające zajęcia. Dołączone zestawy testów pozwalają na szybką ewaluację oraz dostarczenie cennej dla nauczyciela i uczniów informacji zwrotnej
o uzyskiwanych efektach nauczania.
Bardzo atrakcyjna jest szata graficzna książki oraz sposób rozmieszczenia poszczególnych ćwiczeń, dialogów oraz tabelarycznych zestawień odmiany różnych części mowy. W książce trudno dopatrzeć się jakichkolwiek słabszych stron. Można by jedynie zastanowić się, czy nie zastąpić imion obcego pochodzenia takich jak np. Katie, Tom, Greg typowo polskimi, by w ten sposób bardziej naturalnie eksponować realia naszej rzeczywistości.
Reasumując, w roku szkolnym 2013/2014 miałem przyjemność pracować na zajęciach w Szkole Języka Polskiego w Tarnopolu z podręcznikiem oraz zeszytem lektora Start 1, które przysłane zostały do naszej placówki w ilości 10 sztuk przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Możliwość zapoznania się oraz przetestowania podręcznika Start 2 na zajęciach indywidualnych upewniły mnie, że dobrą decyzją było złożenia kolejnego zamówienia tym razem na 10 podręczników Start 2 na rok szkolny 2014/2015.

Od kilku lat w pełnym wymiarze godzin pracuję jako lektorka języka polskiego. Udzielam lekcji indywidualnych, uczę także grupy. Przez pierwsze lata pracowałam, korzystając głównie z podręcznika Hurra, wydawnictwa krakowskiego. Obecnie pojawił się podręcznik Start 1 Klubu Dialogu i postanowiłam rozpocząć pracę z nowym podręcznikiem.

Uważam, że jest to bardzo dobry i wyróżniający się na rynku podręcznik dla dorosłych, ale także dla młodzieży, gdyż z nią także poczyniłam pierwsze próby korzystania z podręcznika.
Sytuacje komunikacyjne przedstawione w podręczniku są codzienne, z życia wzięte. Zawartość leksykalna i komunikacyjna jest dobrze wyważona w stosunku do zawartości gramatycznej. W przypadku rozpoczęcia nauki i kursu “survival” uczniów interesuje podstawowy zakres gramatyki, czego żaden podrecznik na rynku polskim nie brał pod uwagę. Tu, gramatyka jest odpowiednio “dawkowana”, co pozwala studentom nie zniechęcić się do podręcznika na początkowym etapie.
Bardzo przydatne są strony poświecone fonetyce, wymowa bowiem jest trudnością nie tylko podczas pierwszych lekcji nauki języka polskiego. Podobnie przydatny okazuje się Słownik po każdym rozdziale: pozwala on uczniowi powtórzyć i utrwalić słowa, jakich się nauczył, ale także wpływa dopingująco, pokazując, ile nowych słów przybyło w jego słowniku. Ćwiczenia sytuacyjne są doskonałym sprawdzianem, podobnie jak ćwiczenia kontrastujące. Klarowne są również “konstrukcje”.
Układ graficzny podręcznika jest bardzo przejrzysty, jest dużo ilustracji, a także, co wbrew pozorom znaczące, miejsca na wypełnienie ćwiczeń, jego brak którego zawsze przeszkadzał uczniom w przypadku innych podręczników.
To ważne, że układ podręcznika pozwala pracować na nim dokładnie przez jeden rok szkolny. Rozdziałów jest dziesięć, co znakomicie wpisuje się w dziesięć miesięcy roku szkolnego. O ile w przypadku poprzednich podręczników, na jakich pracowałam, żadnego nie można było wykorzystać przez rok, a praca z każdym ciągnęła się w nieskończoność, co było demotywujące dla ucznia, tutaj student obserwuje własny postęp w miarę kolejnych rozdziałów i ma poczucie zakończenie określonego okresu nauki i poziomu “survival” po zakończeniu pracy z podręcznikiem.

Bardzo wygodny jest fakt, że książka jest podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń w jednym.

Znakomitym dodatkiem jest płyta CD, która niezwykle pomaga w nauce.

Jeśli chodzi o niedociągnięcia, dodałabym do każdego rodziału po jednej stronie ćwiczeń utrwalających i to takich, jakich w książce nie ma, im bardziej bowiem różnorodnie, tym ciekawiej i pełniej. Tych jest jednak za mało i nauczyciel musi przygotować wiele własnych. Szczególnie niektóre rozdziały tego wymagają. W podsumowaniu po lekcji dziesiątej nie powinny sie znajdować takie same ćwiczenia jak wcześniej, np. 2a str. 10.11. Dodałabym także w książce lub jako dodatek specjalny tablicę z zebranymi czasownikami, które są nieco rozproszone w książce, np znajdują się w podsumowaniu lekcji piątej i w ramach lekcji siódmej. To uporządkowałoby wiedzę ucznia.

Generalnie uważam, że ksiażka wypełniła niszę na rynku podręczników tego typu i z niecierpliwością czekam na kolejne podręczniki serii. Kompleksowa oferta zawarta w podręczniku wpływa na dużą efektywność nauki.
Czy wydawnictwo nie pokusi się o podręcznik dla dzieci? Uczę także dzieci i w tym zakresie sama przygotowuję wszystkie materiały, ponieważ nowoczesnego podręcznika dla dzieci uczących się języka polskiego jako obcego po prostu brak.

Finally a manual to learn polish which treats the difficult grammar points in a clear way.
I had read start from KLUB DIALOGU and found interesting, well presented, clear illustrations of the difficult points but not in a childish way.
However Start 1 covered well the basic grammar points but was not really sufficient for a student to feel comfortable asking basic questions. Start 2 answers most of these needs. It covers more ground and the
grammar points are even explained in a clearer way than Start 1, this is an achievement.
Both manuals need additional vocabulary and I sincerely hope that Start 3 will have the same clarity and focus now on using the learnt grammar and acquiring more vocabulary.
Overall the best teaching manuals I have seen for polish and I am looking forward to use Start 3

„Seria Start to nowoczesny podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców, na poziomie A0 (Start 1) i A1 (Start 2). Każda część składa się z książki dla ucznia i zeszytu lektora. W książce dla ucznia jest 10 lekcji ( + 2 lekcje powtórkowe: po piątej i po dziesiątej lekcji). W zeszycie lektora, oprócz zwięzłego komentarza do poszczególnych lekcji, są 2 testy z komentarzem, gry i dodatkowe ćwiczenia oraz teksty nagrań.

Podobnie jak inne obecnie wydawane podręczniki, seria Start na pierwszym miejscu stawia umiejętności komunikacyjne potrzebne w sytuacjach życia codziennego. One są priorytetem, natomiast gramatyka pojawia się jako ich uzupełnienie. Odpowiedni dobór materiału i jego konstrukcja ma ponadto zachęcać uczniów do samodzielnego odkrywania reguł gramatycznych.

Na uwagę zasługuje kilka oryginalnych cech podręcznika Start.

– Cały materiał dla ucznia zawarty jest w jednym tomie; nie ma osobnego zeszytu ćwiczeń. Zakłada się, że uczeń już na lekcji ma być doprowadzony do opanowania przewidzianej porcji materiału. Służy temu odpowiednio skonstruowany ciąg ćwiczeń.

– Nowy materiał wprowadzany jest najczęściej przez krótkie dialogi, z reguły 3, które uczeń poznaje najpierw tylko z nagrania. Pierwszym zadaniem jest powiązanie każdego dialogu z odpowiednim obrazkiem, ilustrującym daną sytuację komunikacyjną. Drugim – uzupełnianie luk w dialogu. Wtedy uczeń ma już przed oczami tekst – tekst z dziurami. Co ważne: ma też zbiór słów do uzupełnienia, więc koncentruje się tylko na właściwym wyborze. Potem następują dalsze ćwiczenia na rozumienie, w szczególności składanie tych dialogów z rozsypanych kwestii. I na koniec czytanie dialogów na role.

– Strony podręcznika nie są przeładowane materiałem. Jest to rzadkość w dzisiejszych czasach, kiedy to autorzy podręczników na jednej stronie starają się zmieścić jak najwięcej rzeczy. Tu w Starcie na jednej stronie uczeń ma dwa, trzy czy cztery zadania, co sprzyja koncentracji. Nie ma nadmiaru ilustracji, proporcje między ilością tekstu i ilustracji są moim zdaniem dobrze wyważone. Warto też dodać, że czcionka, przy całym swoim zróżnicowaniu jest w głównych partiach tekstu wystarczająco duża. W szczególności w ćwiczeniach, gdzie nie brakuje miejsca na wpisywanie odpowiedzi czy jakichkolwiek uzupełnień.

– Autorki założyły od pierwszej lekcji pracę metodą bezpośrednią (bez uciekania się do języka pośredniego), i konsekwentnie do tego nie ma na stronach podręcznika napisów czy objaśnień wymagających przetłumaczenia (np. dotyczących zawartości lekcji czy gramatyki). Polecenia takie jak „Proszę czytać”, „Proszę pisać”, „Proszę słuchać” itp. wyrażane są prosto: ikonami.

–  Ciekawe są strony tytułowe lekcji. Pozwalają na wstępne zapoznanie się ze słownictwem lekcji i jego wymową, wymagając równocześnie aktywnego zachowania ucznia. I nie chodzi tu tylko o powtarzanie na głos nowych słówek czy też domyślanie się znaczenia i wskazywanie odpowiedniego obrazka; w dalszych lekcjach uczeń zapraszany jest nieraz do uzupełnienia fragmentów napisu, konstrukcji czy zdania właśnie już na stronie tytułowej.

– Po każdej lekcji, na ostatniej jej stronie, jest lista nowych słów z tej lekcji, a obok miejsce na wpisanie ich znaczenia. I tu znów chodzi o aktywizację ucznia: słowniczek pomyślany jest jako zadanie. Zadanie nietrudne, które uczeń może wykonać bądź na końcu lekcji, bądź w domu.

Dla nauczyciela ogromną zaletą podręcznika jest to, że umożliwia on prowadzenie lekcji jako ciągu urozmaiconych zadań, ułożonych zgodnie z zasadą gradacji trudności i prowadzących do opanowania, na lekcji, przewidzianej porcji materiału. Dla mnie praca z podręcznikiem Start 1 jest przyjemnością. Była też źródłem satysfakcji, gdy studenci napisali oba testy z bardzo dobrym wynikiem.

I jeszcze słówko o motywacji ucznia do nauki trudnego przecież dla nich języka polskiego. Dużo ćwiczeń jest na tyle prostych, że początkującego nie zniechęci, a przy tym wystarczająco urozmaiconych i atrakcyjnych (też graficznie), by nie znużyć. Należy też wspomnieć o nauce wymowy. W każdej lekcji jest jedna osobna strona poświęcona jakiemuś zagadnieniu fonetycznemu. Wykonując wskazane zadania uczeń przechodzi od fazy słuchania i powtarzania, poprzez samodzielne głośne czytanie, do ćwiczeń wymagających rozróżniania ze słuchu, a na koniec wraca jeszcze do artykulacji wyrazów, tym razem o większym stopniu trudności.
I na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Część druga serii (Start 2), która właśnie się ukazała, wydaje się nie ustępować jakością i atrakcyjnością części pierwszej, co jest rzadkością w przypadku podręczników do nauki języków obcych.”

„Miałam okazję pracować z podręcznikiem Start 1. Jego układ jest bardzo logiczny i usystematyzowany, a przez to zrozumiały dla ucznia, który uczy się od podstaw metodą bezpośrednią. Bardzo praktyczne są stosowane w książce komendy “Proszę słuchać, czytać, pisać…”. Ułatwiają one nie tylko pracę ucznia, ale też prowadzenie lekcji przez nauczyciela. Uczniowie bardzo lubią ćwiczenia fonetyczne, które znajdują się na końcu każdej lekcji. Po wprowadzeniu fonetyki uczniowie zwracają większą uwagę na prawidłową wymowę i jest ona zauważalnie lepsza po wykonaniu ćwiczeń fonetycznych. Korzystając z podręcznika, uczniowie na mają typowych lekcji gramatyki, a i tak uczą się mówić poprawnie gramatycznie stosując konstrukcje zawarte w książce, niezbędne do prawidłowej komunikacji.
Wielkim plusem jest Zeszyt Lektora. Dzięki niemu lekcje przebiegają sprawnie i logicznie. Zeszyt lektora zawiera 2 testy sprawdzające przyswojoną przez ucznia wiedzę, dzięki czemu można ocenić postępy w nauce. Natomiast gry i ćwiczenia z Zeszytu Lektora są dodatkowym urozmaiceniem lekcji. Zawarte w Zeszycie teksty nagrań, znajdującej się na załączonej płycie CD mogą służyć jako materiał uzupełniający. Pracując z podręcznikiem Start 1 nie potrzeba wiele czasu na przygotowanie lekcji i nie traci się czasu na poszukiwania materiałów z różnych źródeł. Podręcznik sam w sobie jest urozmaicony i jednocześnie zawiera kwintesencję materiału do nauki języka polskiego na poziomie podstawowym.”

„Podręcznik bardzo logicznie uporządkowany. Jedyny podręcznik, dla osób, które nigdy wcześniej nie zetknęły się z językiem polskim. Dialogi odzwierciedlają typowe sytuacje, w jakich może się znaleźć osoba przebywająca pierwszy raz w Polsce.
Ćwiczenia są ułożone w taki sposób, że praktycznie nie potrzeba wychodzić z materiałem poza podręcznik. Gry z zeszytu lektora są bardzo pomocne w celu utrwalenia materiału “na wesoło”.
Szata graficzna może jest trochę uboga, ale to pomaga skupić się uczniom na konkretach i szybko znajdować informacje o których zapomnieli. Pomocne są też proste tabele gramatyczne w lekcji podsumowującej (lekcja 5 i 10)”

„Podręcznik Start 1 jest skonstruowany w sposób przejrzysty i logiczny. Umiejętności są nabywane przez ucznia stopniowo i pozwalają na dokładne utrwalenie materiału. Ponadto ćwiczenia są różnorodne, co urozmaica pracę z tym produktem. Podręcznik zawiera treści związane z kulturą polską i innych krajów, dzięki czemu motywuje uczniów do komentowania rzeczywistości, w której żyją oraz opowiadania o swoich korzeniach.”

I have been working with the book “Start 1” and the editors for a while and have found both the book and the instruction to be of the highest quality.
“Start 1” is well organized, clear and interesting – very helpful on your way to learning conversational Polish for a variety of purposes quickly and easily.