75,00

Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A2 z CD, 144 strony, format A4.

Podręcznik jest przeznaczony dla obcokrajowców, którzy uczą się języka polskiego na poziomie A2. Składa się z 10 rozdziałów, przewidzianych do realizacji w ciągu 90 godzin lekcyjnych. Obejmuje najczęstsze sytuacje komunikacyjne, które może napotkać osoba rozpoczynająca naukę języka polskiego. Uczniowie są wprowadzani do systemu językowego w naturalny sposób i od samego początku zachęcani do mówienia po polsku. Podręcznik nie koncentruje się na gramatyce, ale służy raczej jako pomoc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Dzięki takiemu podejściu uczniowie nie czują się przytłoczeni informacjami, przyswajają je krok po kroku, często odkrywają reguły językowe samodzielnie i są w stanie natychmiast z nich skorzystać w rzeczywistych sytuacjach. Polecamy ten podręcznik do wykorzystania w kursie językowym lub do indywidualnej pracy ze wsparciem nauczyciela. Może być również wykorzystywany do samodzielnej nauki przez zmotywowanych uczniów, ale nie zawiera żadnych wyjaśnień w języku angielskim.

Opis

Uważamy, że najskuteczniejszym sposobem nauki języka obcego jest metoda bezpośrednia. W rezultacie opracowaliśmy serię podręczników START do nauki na poziomach A0, A1 i A2. Wypełniają niszę na rynku podręczników do nauki języka polskiego jako obcego. Jesteśmy nie tylko autorkami serii podręczników do nauki języka polskiego, ale także doświadczonymi nauczycielami i założycielami szkoły języka polskiego dla obcokrajowców – KLUB DIALOGU. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z obcokrajowcami gwarantuje wysoką jakość treści i metodologii serii START.

Spis treści:

Komunikacja

Słownictwo

Gramatyka

1. Co za dzień!

str. 5

 • Opisywanie pogody i zjawisk atmosferycznych

 • Reagowanie w sytuacjach awaryjnych, opis zdarzenia, rozmowa z policjantem

 • Umawianie się na wizytę i wizyta u lekarza

 • Opisywanie samopoczucia i symptomów choroby

 • Zakupy w aptece

 • Słownictwo opisujące pogodę i zjawiska atmosferyczne

 • Słownictwo dotyczące sytuacji awaryjnych (wypadek)

 • Słownictwo potrzebne do umawiania się na wizytę u lekarza

 • Części ciała, samopoczucie
 • Choroby i typy lekarstw

 • Czas przeszły czasowników zakończonych na -eć

 • Konstrukcja trzeba + inf.

 • Zaimek względny który

 • Konstrukcje Boli mnie / Bolą mnie + mianownik

 • Zdania z następstwem czasowym

2. Jak ty wyglądasz?!

str. 13

 • Opisywanie wyglądu osób (wzrost, sylwetka, oczy, włosy etc.)

 • Relacjonowanie zdarzeń losowych (kradzież), dialog na komisariacie

 • Opisywanie czynności dnia codziennego

 • Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości

 • Słownictwo związane z wyglądem

 • Słownictwo potrzebne do uzupełnienia ankiety personalnej

 • Sytuacje awaryjne (kradzież)

 • Czynności dnia codziennego

 • Zaimki nieokreślone: ktoś, gdzieś, kiedyś, coś

 • Czasowniki opisujące czynności dnia codziennego

 • Podstawowe pary aspektowe

 • Aspekt w czasie przeszłym

3. Polak potrafi!

str. 23

 • Charakteryzowanie Polaków i przedstawicieli innych narodowości oraz stereotypy i przysłowia

 • Porównywanie

 • Określanie mocnych i słabych stron

 • Ocena własnych kompetencji językowych

 • Przedstawianie planów

 • Określanie dat

 • Nazwy mieszkańców krajów

 • Cechy charakteru

 • Przysłowia dotyczące Polaków

 • Słownictwo stosowane w biografii

 • Stopniowanie przysłówków dobrze, źle, dużo, mało

 • Odmiana czasownika potrafić i użycie czasowników potrafić, umieć, wiedzieć

 • Znać powtórzenie

 • Aspekt czasowników cd.

 • Czas przyszły prosty

 • Zestawienie czasów z uwzględnieniem aspektu

4. Kto się lubi, ten się czubi!

str. 39

 • Wyrażanie emocji
 • Opisywanie charakteru

 • Podawanie przyczyny

 • Porównywanie

Tworzenie definicji z użyciem rzeczowników męskoosobowych (Politycy to ludzie, którzy)

 • Słownictwo opisujące stany emocjonalne i charakter

 • Związki frazeologiczne (nie móc zmrużyć oka, mieć nosa etc.)

 • Zaimki przeczące: nikt, nigdzie, nigdy, nic

 • Zaimek każdy / każda, wszystkie / wszyscy

 • Opisywanie przyczyny (dlatego, że, bo, ponieważ)

 • Stopniowanie przymiotników

 • Podwójna negacja w zdaniach z zaimkami przeczącymi

 • Orzeczenie w zdaniach z zaimkami każdy / każda, wszyscy / wszystkie

 • Liczba mnoga rzeczowników męskoosobowych

5. Mam tyle na głowie!

str. 53

 • Wizyta u fryzjera, w kwiaciarni
 • Wyrażanie zadowolenia / niezadowolenia
 • Wypłacanie pieniędzy z bankomatu
 • Wyrażanie prośby i pytania
 • Określanie celu aktywności (Idę do sklepu po mleko)
 • Nazwy sklepów i instytucji usługowych

 • Opisywanie fryzury

 • Przymiotniki typu: przemiły, przepiękny

 • Słownictwo określające czynności przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatu

 • Zdania z formami typu: tyle, za, tak, taki / taka / takie,

 • Odmiana czasownika powinienem

 • Tryb warunkowy móc
 • Dopełniacz w zdaniach typu Mam coś ważnego do zrobienia.

 • Zdania z okolicznikiem celu

 • Powtórzenie materiału z lekcji 1–5

6. Małe dzieci, mały kłopot…

str. 69

 • Opisywanie planów zawodowych

 • Użycie form grzecznościowych
 • Wyrażanie przypuszczenia
 • Zapisywanie dziecka do przedszkola

 • Szukanie niani w Internecie

 • Opisywanie systemu edukacji w Polsce

 • Słownictwo opisujące kompetencje i doświadczenie zawodowe

 • Spójniki: ani, gdy, jednak, lecz, lub

 • Słownictwo opisujące system edukacji: typy szkół, nazwy przedmiotów w szkole

 • Tryb przypuszczający i zdania warunkowe
 • Partykuły już i jeszcze

 • Odmiana słów pochodzenia łacińskiego: liceum, muzeum, centrum

 • Odmiana rzeczowników: człowiek, dziecko

 • Liczba mnoga rzeczowników męskoosobowych

 • Zdania złożone ze spójnikami: ani, gdy, jednak, lecz, lub

7. Elżbieta wraca do pracy

str. 83

 • Opisywanie sytuacji zawodowej

 • Określanie przynależności

 • Opisywanie miejsca pracy
 • Opisywanie kompetencji

 • Porównywanie ofert pracy
 • Rozmowa z kandydatem do pracy

 • Określanie mocnych i słabych stron kandydata do pracy

 • Konstruowanie CV

 • Motywowanie

 • Słownictwo dotyczące kariery oraz poszukiwania pracy

 • Ankieta personalna pracownika

 • Zaimek swój

 • Słownictwo dotyczące miejsca pracy

 • Słownictwo używane w ofertach pracy i CV

 • Słownictwo opisujące kompetencje zawodowe

 • Zaimek swój

 • Zdania z zaimkami dzierżawczymi

 • Tworzenie przysłówków odprzymiotnikowych
 • Funkcja przymiotnika i przysłówka w zdaniu

 • Odmiana zaimków pytajnych

8. Wszędzie dobrze,

ale w domu najlepiej!

str. 99

 • Opisywanie typu, położenia, wielkości, kosztów eksploatacyjnych mieszkania

 • Poszukiwanie mieszkania

 • Określanie liczby osób i rzeczy

 • Określanie wagi produktów

 • Ogłoszenie w sprawie sprzedaży mieszkania

 • Rozmowa telefoniczna

 • Rozmowa z architektem wnętrz
 • Porównywanie

 • Relacjonowanie wypowiedzi innych osób

 • Wyrażanie oczekiwań i życz
 • Słownictwo związane z mieszkaniem: rodzaj, położenie i wielkość, koszty eksploatacyjne mieszkania

 • Liczebniki: kilka, trochę, mało, dużo

 • Pomieszczenia w szkole

 • Mowa zależna

 • Dopełniacz po liczebnikach nieokreślonych: kilka, trochę, mało, dużo

 • Liczba mnoga rzeczowników w wyrażeniach z liczebnikami

 • Orzeczenie w zdaniach z podmiotem w liczbie mnogiej

 • Stopniowanie przysłówków

 • Zdania podrzędnie złożone okolicznikowe celu ze spójnikiem żeby

9. Kto nie lubi podróżować?!

str. 113

 • Opisywanie regionów i miast Polski

 • Opisywanie zabytków i atrakcji turystycznych

 • Określanie lokalizacji

 • Planowanie wakacji oferty biur podróży

 • Opisywanie ulubionych aktywności wakacyjnych

 • Opisywanie środowiska naturalnego, klimatu i krajobrazu

 • Wyrażanie opinii na temat problemów ekologicznych
 • Słownictwo związane z podróżowaniem: atrakcje turystyczne, obiekty, zabytki

 • Nazwy regionów i miast Polski

 • Środowisko naturalne

 • Nazwy roślin i zwierząt

 • Słownictwo opisujące klimat i krajobraz

 • Idiomy z nazwami zwierząt

 • Miejscownik rzeczowników i przymiotników w liczbie pojedynczej i mnogiej po przyimkach: w, na, przy, po

 • Tworzenie rzeczowników odczasownikowych
 • Odmiana rzeczownika zwierzę

Student Handbook with CD. Full color printing. This textbook is designed for beginners who want to study Polish language at the A2 level. Comprised of 10 chapters and 60 lessons of study, it covers the most common communication situations that a person beginning to learn Polish can encounter. Students are guided into the language system in a natural way and from the very beginning encouraged to speak in Polish. The textbook doesn’t focus on grammar, but rather serves as an aid to develop communication skills. Thanks to this approach, students do not feel overwhelmed with information, they take it step by step and often discover language rules by themselves and are immediately able to take advantage of them in real life situations. We recommend this textbook for use in a language course or to work individually with teacher support. It can be used for self-study by motivated people as well, but it doesn’t contain any explanation in English. Authors of this popular and widely used series of textbooks for learning Polish as a second language are Kamila Dembińska and Agnieszka Malyska. They are teachers and trainers, who in 2004 foundedKLUB DIALOGU – a Warsaw, Poland based Polish language school. They also train other instructors the art of teaching the Polish Language as part of postgraduate studies as well as continuing education courses for those currently teaching Polish as a second language. We believe the most effective way of learning a foreign language is through the direct method. As a result, we developed the START Series of textbooks for learning at levels A0, A1 and A2. They fill a niche in the textbook market of learning Polish as a foreign language. We not only authored the series, but also are experienced teachers and the founders of a Polish language school for foreigners – the KLUB DIALOGU. Our many years of experience in working with foreigners guarantees the high quality of the content and methodology of the START Series.